ZuchtData - Zuchtwertdatenbank

www.zar.at,www.zuchtdata.at

 HAXZEUS
 DE 09 13137537 HB: 11/7791   
 geb:  01.12.1992  Fleckvieh  
 Züchter:  Seyfried Albert, 84561 Mehring/DE
 Besitzer:  Bayern-Genetik: nicht verfügbar
 GENOSTAR, NÖ+Stmk: frei verfügbar, SNr. 211
 
 
 

 ABSTAMMUNG  Söhne   

Stammbaum 

HAXON DE 09 25807098
FGZW 89  FFW 99  F200m 92
HAXL DE 09 79317838 HAX
BERTA DE 09 25716407 PERUTZ
FANNI DE 09 13022625
FGZW 94  FFW 101  F200m 96
ZEUS DE 09 27550527 ZELOT
FIDA DE 09 12831140
HARDEN
 ZUCHTWERTE REINZUCHT Fleckvieh  (21.01.2020)    

 

FGZW 102 (98) 

 FLEISCH                

FFW 108 (99) 

 200-Tg-Gew.: 105 (98)   365-Tg-Gew.: 107 (99)                
 Nettozunahme: 108 (99)   Handelsklasse: 108 (99)   200-Tg mat.: 94 (93)         
 W (17)42 (17)297/1274 (13)396/970
 M (13)46 (14)298/1261 (9)434/1060
 FITNESS                

FFIT 98 (99) 

 Kalbeverl. pat.: 97 (99)   Kalbeverl. mat.: 98 (99)                
 Totgeb. pat. 98 (99)   Totgeb. mat.: 101 (99)   Zw.kalbezeit: 100 (99)    
 ZUCHTWERTE GEBRAUCHSKREUZUNG (03.12.2019)    

 

  

 FLECKVIEH                

GKZ 109 (99) 

 Nettozunahme: 112 (99)   Ausschlachtung: 109 (99)   Handelsklasse: 104 (99)         
 Kalbeverl. pat.: 98 (99)   Vitalität (VIW): 100 (99)   Befruchtung:       weitere ZWe ››  
 BRAUNVIEH                

GKZ 151 (72) 

 Nettozunahme: 126 (70)   Ausschlachtung: 128 (56)   Handelsklasse: 154 (65)         
 Kalbeverl. pat.: 85 (67)   Vitalität (VIW):     Befruchtung: